Περιμένουμε Ειδήσεις, τις δικές σας αναρτήσεις, τα δικά σας σχόλια, τις δικές σας παρατηρήσεις στη διεύθυνση: simantra.xalkidikis@gmail.comΔευτέρα, 6 Ιουνίου 2016

Παράταση της προθεσμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των δικαιούχων δημοτικών ή κοινοτικών οικοπέδων, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 249 του πδ 410/1995 (άρθρο 187 του Ν. 3463/2006), σύμφωνα με το άρθρο 12 του N 4368/.2016

Σύμφωνα με την υπ.αριθμ. 332/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νέας Προποντίδας δόθηκε παράταση της προθεσμίας εκπλήρωσης  των υποχρεώσεων στους δικαιούχους των δημοτικών και κοινοτικών οικοπέδων της παραλίας Διονυσίου ή στους κληρονόμους αυτών που εξακολουθούν να είναι κάτοχοι των ανωτέρω οικοπέδων.
Με την υπ΄ αρ. 104/2008 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μουδανιών αποφάσισε ομόφωνα ότι η πενταετής προθεσμία ανέγερσης των οικοδομών από τους δικαιούχους οικοπέδων παραλίας Διονυσίου άρχιζε  για όλους την 21-1-2008 και έληγε την 21-1-2013.
Επειδή οι περισσότεροι δικαιούχοι (εκτός όσων έχουν ήδη εκπληρώσει τις....
υποχρεώσεις τους και έχουν λάβει τίτλους ιδιοκτησίας) αδυνατούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους για λόγους υποκειμενικούς και λόγους αντικειμενικούς.

Ιδιαίτερα τονίζεται ότι η εξαιρετικά σοβαρή οικονομική κρίση έχει πλήξει το σύνολο των πολιτών και μάλιστα τις χαμηλές εισοδηματικές  τάξεις και πρωτίστως τους άστεγους, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων. Η οικονομική κρίση  και η εξ αυτής  αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων εκ μέρους των δικαιούχων αποδεικνύεται από τους κανόνες της κοινής πείρας και αποτελεί κατά την κρίση του μέσου εχέφρονα ανθρώπου επαρκή λόγο για τη χορήγηση της υπό του νόμου προβλεπόμενης παράτασης.
Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 12 του Ν. 4368/2016, στους αναγνωρισμένους ως δικαιούχους δημοτικών ή κοινοτικών οικοπέδων, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 187 του ν 3463/2006 (Α΄114), που δεν έχουν εκπληρώσει, μέσα στην τασσόμενη κατά τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου προθεσμία, μέρος ή όλες τις υποχρεώσεις τους (καταβολή τιμήματος ανέγερση οικοδομής κλπ) και εφόσον εξακολουθούν να είναι κάτοχοι των ανωτέρω οικοπέδων, αυτοί ή οι κληρονόμοι τους, δίνεται το δικαίωμα εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους  μέσα σε αποκλειστική προθεσμία  οκτώ (8) ετών από την έναρξη ισχύος του Ν. 4368/2016.
 Διευκρινίζεται ότι επειδή ο Ν. 4368/2016 δημοσιεύθηκε την 21-2-2016 (ημερομηνία έναρξης ισχύος αυτού) η σχετική προθεσμία λήγει την 20-2-2024.

Δεν υπάρχουν σχόλια: