Περιμένουμε Ειδήσεις, τις δικές σας αναρτήσεις, τα δικά σας σχόλια, τις δικές σας παρατηρήσεις στη διεύθυνση: simantra.xalkidikis@gmail.comΠέμπτη 19 Μαΐου 2011

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης του ασφαλτικού οδοστρώματος της Επαρχιακής Οδού Ν.Μουδανιών – Κυκλώματος Κασσάνδρας

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Α΄ Έχοντας υπόψη :
α) Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν.2696/99 «περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.» όπως
τροποποιήθηκε με τον Ν.3542/07 (ΦΕΚ 50/Α΄)
β) Το υπ’ αριθ. 2738 από 02-05-2011 έγγραφο Δ.Δ.Ε./Κ.Μ.
γ) Την υπ’ αριθ. 465472 από 16-05-2011 αναφορά-πρόταση του Τ.Τ. Ν.Μουδανιών
δ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού.
Β΄ Αποβλέποντες στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας στο αναφερόμενο στο θέμα
οδικό δίκτυο, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, καθώς και στην εξυπηρέτηση του
επιβατικού κοινού.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
Α ρ θ ρ ο 1 ο
α) Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών συντήρησης του ασφαλτικού οδοστρώματος της
Επαρχιακής Οδού Ν.Μουδανιών – Κυκλώματος Κασσάνδρας και συγκεκριμένα στα οδικά
τμήματα Ν.Φώκαια – Άθυτος (περιοχή Βόθωνας) και γέφυρα Ποτίδαιας, θα εφαρμοσθούν οι
κάτωθι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις :.......

....
Τμήμα Ν.Φώκαια – Άθυτος (Βόθωνας) : Στα σημεία εκτέλεσης των εργασιών θα
πραγματοποιείται αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας (κατεύθυνση Καλλιθέα προς
Νέα Μουδανιά), αφού μονοδρομηθεί η οδός και θα επιτρέπεται η κίνηση μόνο στην αριστερή
λωρίδα με κατεύθυνση από Καλλιθέα προς Νέα Μουδανιά. Επίσης στη αρχή και το πέρας
του μετώπου των εργασιών θα παρίστανται σημαιοφόροι για την έγκαιρη προειδοποίηση των
οδηγών και την ρύθμιση της κυκλοφορίας. Η κυκλοφορία των οχημάτων από Νέα Μουδανιά
προς Καλλιθέα θα διεξάγεται αμφίδρομα μέσω της παλαιάς επαρχιακής οδού που αρχίζει
από την έξοδο του οικισμού Νέας Φώκαιας (κοιμητήρια) μέχρι την είσοδο του οικισμού Αθύτου
(εγκατάσταση «Πέτρινο»), σύμφωνα με την εγκεκριμένη σήμανση που θα τοποθετείται έγκαιρα
αρμοδίως.
Γέφυρα Ποτίδαιας : Θα πραγματοποιείται στένωση της μίας λωρίδας κυκλοφορίας στο μέτωπο
εκτέλεσης εργασιών, το οποίο δεν θα ξεπερνά τα πενήντα (50) μέτρα σε μήκος και η κίνηση των
οχημάτων θα γίνεται εναλλάξ προς μία μόνο κάθε φορά κατεύθυνση, ρυθμιζόμενη από
σημαιοφόρους.
β) Οι εργασίες θα εκτελούνται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας και θα ολοκληρώνονται αυθημερόν,
ενώ δεν θα εκτελούνται εργασίες τα Σαββατοκύριακα και τις επίσημες Αργίες, όπου θα
αποσύρεται η προσωρινή σήμανση και θα αποδίδεται κανονικά η οδός σε κυκλοφορία
πληρώντας όλες τις προϋποθέσεις. Ομοίως κατά τη διάρκεια της νύχτας θα αποσύρεται η
προσωρινή σήμανση και θα αποδίδεται κανονικά η οδός στην κυκλοφορία, πληρώντας όλες τις
προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης και της ύπαρξης οριζόντιας σήμανσης. Η σήμανση
μονοδρόμησης του οδικού τμήματος Νέας Φώκαιας – Αθύτου (Βόθωνας) εξαιρείται των ανωτέρω
και δεν θα αποσύρεται μέχρι πέρατος των εργασιών.
γ) Η συνολική διάρκεια των εργασιών θα είναι πέντε (5) ημέρες από ενάρξεως, με καταληκτική
ημερομηνία το αργότερο την 03-06-2011, οπότε και θα ισχύσουν οι ανωτέρω κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις. Η έναρξη και ο προγραμματισμός των εργασιών θα γνωστοποιούνται εγγράφως στο
Τμήμα Τροχαίας Νέων Μουδανιών και τη Δ/νσή μας τουλάχιστον μία (1) ημέρα προ ενάρξεώς
τους.
δ) Με μέριμνα και ευθύνη του εργολήπτη του έργου και των εκτελούντων εν γένει τις εργασίες, να
γίνει η απαραίτητη και προβλεπόμενη σήμανση που εγκρίθηκε αρμοδίως, καθώς και η
τοποθέτηση προειδοποιητικών σημαιοφόρων στην αρχή και το πέρας του μετώπου των
εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2696/99 «περί Κ.Ο.Κ.» όπως τροπ. με Ν.3542/07 και
της υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/502/2003 ΦΕΚ 946 Β’ από 9-7-2003 απόφασης Υπουργού Εθνικής
Οικονομίας, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και την έγκαιρη ενημέρωση των οδηγών.
ε) Εξουσιοδοτούμε το Τμήμα Τροχαίας Νέων Μουδανιών για τη λήψη αποφάσεων για άλλα
πρόσθετα μέτρα κυκλοφοριακής τεχνικής κατά τόπο αρμοδιότητας, εφ’ όσον απαιτηθεί.
΄Α ρ θ ρ ο 2 ο
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από της δημοσιεύσεώς της σύμφωνα με το άρθρο 109
του Κ.Ο.Κ. και την τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων και λοιπών μέσων σήμανσης, οι δε
παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 420 του Π.Κ. &
άρθρων 4,5,52,103,104 και 105 του Ν.2696/99 «περί Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε με Ν.3542/2007
(ΦΕΚ 50 Α’).
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Α΄ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Τ.Τ. ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
- Με ηλεκτρονική αλληλογραφία για αναπαραγωγή ανάλογου αριθμού αντιτύπων,
προς ανάρτηση, ευρεία δημοσίευση και έλεγχο εφαρμογής.

Β΄ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
1. κ.ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΛΗΜ/ΚΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
2. κ.κ. ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΟΙ ΚΟΙΝΩΝ ΠΤΑΙΣΜΑΤΩΝ ΧΑΛ/ΚΗΣ
3. Δ.Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
4. Δ.Ε.Σ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛ/ΚΗΣ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ (Με email)
6. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛ/ΚΗΣ / Δ.Τ.Υ.
7. ΤΟΠΙΚΑ Μ.Μ.Ε. (Με email) - Για ανακοίνωση & δημοσίευση
8. ΛΟΙΠΕΣ Δ/ΣΕΙΣ ΑΞ/ΚΩΝ Δ/ΣΙΑΣ ΜΑΣ
9. ΠΑΡ’ ΗΜΙΝ R/T KENTΡΟ - κ. ΥΠΑΣΠΙΣΤΗ - κ. ΑΞ/ΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ο
Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ
Κων/νος Αλ. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ
Αστυνομικός Διευθυντής

Δεν υπάρχουν σχόλια: