Περιμένουμε Ειδήσεις, τις δικές σας αναρτήσεις, τα δικά σας σχόλια, τις δικές σας παρατηρήσεις στη διεύθυνση: simantra.xalkidikis@gmail.comΔευτέρα, 21 Μαρτίου 2016

Συνεδρίαζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ν. Προποντίδας την Τετάρτη.

Στις 23/03/2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ν. Προποντίδας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου με τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:.....


1.Έγκριση έκθεσης λήξης εκκαθάρισης και του ισολογισμού λήξης εκκαθάρισης της Δ.Ε.Υ.ΑΚ.
2.Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, έτους 2016.
3.Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων, έτους 2016.
4.Αναμόρφωση Δ.Σ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ν. Προποντίδας, σε συμμόρφωση της εγκ. 1/42090/4-1-2016 του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.
5.Έγκριση της 20/2016 απόφασης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, σχετικά με την ψήφιση του προϋπολογισμού του.
6.Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση και την αμοιβή του κάθε οργάνου για το έτος 2016.
7.Έγκριση μελέτης τοποθέτησης φρεατίων και μελέτης εφαρμογής των δικτύων αναρρόφησης του έργου: «ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Κ. Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΚΑΙ Τ.Κ. Ν. ΠΛΑΓΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ» (αρ. μελ. 8/2013).
8.Εξέταση ένστασης της Κ/ξίας «ΨΑΡΡΑΣ ΑΤΕ- ΕΝΕΠΕΑΣ ΑΣ» κατά της με αρ. πρωτ. 2150/27-1-2016 πράξης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, σχετικά με την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος του έργου: «κατασκευή εσωτερικών δικτύων συλλογής- μεταφοράς λυμάτων Τ.Δ. Φλογητών» (αρ. μελ. 35/02).
9.Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ενίσχυση τροφοδοσίας της υδρευτικής δεξαμενής Τ.Κ. Ν. Συλλάτων με νερό από το αντλιοστάσιο ρέμα Συλλάτων (αρ. μελ. 1060/ΤΥΔΕΑΚ/2011) Δήμου Ν. Προποντίδας.
10.Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής έργων
11. Παράταση προμήθειας πετρελαίου κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών Δ.Ε. Μουδανιών και Τρίγλιας.
12.Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας σταθμών υποδοχής βοθρολυμάτων μονάδων βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων Διονυσίου- Φλογητών & Ν. Καλλικράτειας.
13.Παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων.
14.Έγκριση οικονομικών απολογισμών σχολικών επιτροπών του Δήμου, έτους 2015.
15.Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 403/2013 απόφασης Δ.Σ. σχετικά με τον ορισμό οργάνου για την εκτέλεση των διοικητικών πράξεων που αφορούν τη λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος μετά την κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας.
16.Διεξαγωγή δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου στην Τοπική  Κοινότητα  Νέων Φλογητών για τοποθέτηση ψυχαγωγικών παιδειών.
17.Έγκριση της υπ’ αριθμ. 2/2016 απόφασης Ε.Π.Ζ. σχετικά με την ετήσια έκθεση πεπραγμένων της για το έτος 2015.
18.Διοργάνωση Μαθητικού Φεστιβάλ του Δήμου 2016
19.Έγκριση συμμετοχής, ορισμός εκπροσώπων και έγκριση μετακίνησης αυτών για τη συμμετοχή του Δήμου σε δράσεις του έργου “CENSE” στο πλαίσιο του Ε.Π. Ευρώπη για τους Πολίτες.
20.Αποδοχή ή μη αιτήσεων περί χορήγησης άδειας για τοποθέτηση πινακίδων απαγόρευσης στάθμευσης έμπροσθεν παρόδιας ιδιοκτησίας.
21.Ανάκληση ή μη άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου επ’ ονόματι Εδιάρογλου Αναστάσιου.
22.Αιτήματα πωλητών λαϊκών αγορών.
23.Αναστολή επαγγελματικής άδειας λαϊκών αγορών.
24.Ανταλλαγή των υπ΄αριθμ 522 και 523 ( νέα αρίθμηση 2852 ) αγροτεμαχίων Σημάντρων για την ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στο υπ΄αριθμ. 523 αγροτεμάχιο.
25.Συνδρομή για ένταξη στο πρόγραμμα γαλάζιων σημαιών.
26.Διαγραφές ή μη τελών κοιμητηρίων.
27.Διαγραφές ή μη ποσών από κλήσεις ΚΟΚ
28.Διαγραφές ή μη δημοτικών τελών Δ.Ε. Τρίγλιας.
29.Διαγραφές ή μη τελών άρδευσης Δ.Ε. Καλλικράτειας.
30.Διαγραφές ή μη δημοτικών τελών Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα
31.Διαγραφές ή μη δημοτικών τελών Δ.Κ. Σημάντρων
32.Διαγραφές ή μη δημοτικών τελών Τ.Κ. Διονυσίου
33.Ανάκληση ή μη αποφάσεων Δ.Σ., κατόπιν αιτήματος του Τμήματος Εσόδων.
34.Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν
35.Διαγραφή ή μη ποσού λόγω διπλοπληρωμής και συμψηφισμός αυτού.
36.Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα.


Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Προποντίδας

Πελαγία Ιορδανίδου

Δεν υπάρχουν σχόλια: